MALİ MÜHENDİSLİK

Mali Mühendislik Nedir?
 
Hızla değişim gösteren teknolojik, ekonomik ve diğer ihtiyaçlar meslek örgütlerini yeni yaklaşım modelleri aramaya yöneltmektedir. Bilgi üretimi ve bu bilginin muhafazasında mali ihtiyaçlar başı çekmektedir. Hızla yaşanan değişim neticesinde mali sistemler de hızlı bir biçimde değişmektedir.
 
Manuel bir şekilde icra edilen muhasebe son on yılda teknolojik gelişimler neticesinde e-beyanname, e-defter, e-fatura, yeni nesil yazarkasa ve hazır beyan sistemi gibi kavramlar ile tanışmıştır. Bu teknolojik değişim ve gelişimler muhasebe sistemlerinde yeni modellemelere zemin hazırlamıştır. Muhasebenin baştan ayağa yeni modellemelerle inşa edilip mevzuat doğrultusunda dönüştürülmesi ve gerek sektörel gerekse de işletme yapısına uygun bir sistemin inşaa edilmesi süreci “Mali Mühendislik” olarak nitelendirebilir.
 
Mali mühendislik kuramı, sistematik ilke ve metodoloji ifadesinden oluşan muhasebe türevidir.  Kuramın rolü, muhasebe uygulamalarını dijitalleşme çerçevesinde geliştirmek ve dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkacak olan muhasebe sorunlarını çözmektir. Kuramın amacı ise, dijitalleşmenin muhasebe uygulamalarına etkilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için genel referans çerçevesini oluşturan tutarlı bir dizi mantıksal ilkeler sağlayarak yeni bir model önerisi sunmaktır.
 
Mali Mühendislik Neden Önemlidir?
 
Mali mühendisliğin sistematiğinde; veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek, çözümler geliştirmek ve bu çözümleri karar vericiler için rapor haline getirmek bulunmaktadır. Bir mühendislik faaliyeti olan bu bilim dalı girdi-süreç-çıktı olguları yani sistem yaklaşımıyla hareket etmektedir.
 
Çağımızda, mühendislik meslekleri, tasarım ve inşa etmenin ötesinde; yoksulluk, eşitsizlik, doğal afetleri önleme, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi karmaşık sosyal konulara eğilmektedirler. İşte mali mühendislikte bu vizyon ışığında doğmuştur.
 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak muhasebe ve mühendislik daha yakın bir ilişki içerisine girmiştir. Mühendislik bilimi muhasebe mesleğinin geleneksel ve değişken yapısını kavrayarak muhasebe mesleğini teknolojik gelişmelere entegre edebilmeyi başaracak bir bilim dalıdır. Mali mühendislik muhasebeyi mühendislik temeli ve geleceğin analitik düşünme yeteneği üzerine yeniden tasarlamayı amaçlamaktadır. Mühendislik bilimi, muhasebeye analitik ve sayısal düşünme, etkin iletişim problem çözme, yaratıcılık ve olaylara büyük resminden bakma yeteneği kazandırmıştır. Mühendisliğin muhasebe mesleğine en önemli etkilerinden biri de kuşkusuz bilimsel yönetim yaklaşımıdır. Bilimsel yönetimin iş akışlarını analiz eden ve sentezleyen bir teoridir. Bilimsel yönetim sorun ve problemlerde bilimsel tekniklerin uygulanmasıdır. Muhasebe işlemlerinde geleneksel yöntemler yerine bilimsel yöntemlerin kullanılması, verimliliği ve hızı artıracaktır.
 
Bir düşünce sistematiği ve matematiksel bir düşünme becerisi olan mali mühendisliğin sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Muhasebeyi daha sistematik hale getirir.
  • Haksız rekabeti önler.
  • Karar alıcılarda analitik düşünme yeteneğini geliştirir.
  • Muhasebeyi vergi odaklılık misyonundan uzaklaştırır.
  • Muhasebeyi dijitalleşme ve e-dönüşüm ışığında geleceğe hazırlar.
  • İşletme faaliyetlerinin daha reel ve daha sağlıklı analiz edilmesini sağlar.
  • Orta ve uzun vadede işletme kültürünün oluşturulmasını sağlar.
  • Verileri standart bir temele oturtur.
  • Kamuoyuna ve ihtiyaç sahiplerine güvenilir bilgi transferinin oluşmasını sağlar.